PLA ChRL grupa 1 (19.11.1996 r.):
       1. Wu Jie;
       2. Li Quinglong;
       3. Deng Qingming;
       4. Jing Haipeng;
       5. Liu Boming;
       6. Liu Wang;
       7. Zhao Chuandong;
       8. Nie Haisheng;
       9. Zhai Zhigang;
       10. Chen Quan;
       11. Yang Liwei;
       12. Fei Junlong;
       13. Pan Zhanchun;
       14. Zhang Xiaoguang.
   

  Czternastu chińskich kandydatów, zwanych taikonaut, yuhangyuan (jü-chang-jüan), hangtianyuan lub taikongren, odbyło podstawowy trening astronautyczny. Zostali oni wybrani z ponad 2000 pilotów samolotów myśliwskich lotnictwa ChRL.Wu Jie i Li Quinglong (a także być może wszyscy pozostali) zostali przeszkoleni w CPK w Gwiezdnym Miasteczku.